Google
0
0

Algemene voorwaarden

Algemene levering- en betalingsvoorwaarden. Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van tegra systems bv, gevestigd en kantoorhoudende te Wervershoof. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Noordwest Holland te Alkmaar 7 maart 2003 onder dossiernummer 37105418 I ALGEMEEN 1. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden. 2. Onder "de wederpartij" wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen. 3. De door de wederpartij gehanteerde eigen voorwaarden blijven onverlet voorzover niet in strijd met de onderhavige voorwaarden. In dat geval zullen onze voorwaarden te allen tijde voorrang hebben, zelfs indien anderszins voorrang bedongen is. AANBIEDINGEN 1. Alle door ons gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. 2. Indien een aanbieding vergezeld gaat van begrotingen, plannen, catalogi of andere bescheiden, blijven deze te allen tijde ons eigendom en moeten op eerste verzoek franco aan ons worden teruggezonden. Zij mogen zonder onze toestemming niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden. 3. Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht ons niet tot acceptatie van een order. Niet-acceptatie wordt door ons zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 30 dagen aan de wederpartij ter kennis gebracht. 4. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, danwel onder rembours te leveren. OVEREENKOMST 1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met ons eerst dan tot stand nadat wij een opdracht schriftelijk hebben aanvaard, respectievelijk hebben bevestigd, waarbij de datum van de bevestiging bepalend is. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de wederpartij daartegen onmiddellijk schriftelijk geprotesteerd heeft. 2. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd. 3. Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 3 werkdagen. 4. Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij - uitsluitend te onzer beoordeling - voldoende kredietwaardig schijnt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst. 5. Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan de overige verplichting voldaan zal worden. 6. Wij zijn bevoegd om indien wij dit noodzakelijk danwel wenselijk achten voor een juiste uitvoering van de ons verstrekte opdracht en na overleg met de wederpartij, bij uitvoering van de
overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven. PRIJZEN 1. Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen: - gebaseerd op levering af ons bedrijf, magazijn of andere opslagplaats, - exclusief B.T.W., invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten, - exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer en verzekering, - vermeld in euro s; eventuele koerswijzigingen worden doorberekend. 2. Ingeval van verhoging van een of meer der kostprijsfaktoren zijn wij gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen; een en ander met inachtneming van de eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging moeten worden vermeld. 3. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat onzerzijds geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstige gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs. 4. Voor opdrachten ter waarde van € 175,-- excl. BTW of minder per zending kunnen door ons € 25,-- administratiekosten aan de wederpartij in rekening worden gebracht. ANNULERING Indien wij akkoord gaan met een annulering zijdens onze wederpartij, is laatstgenoemde gehouden ons alle gemaakte kosten i.v.m. de gegeven order (bijv. kosten van voorbereiding, opslag, provisie enz.), minimaal te stellen op 20% van het bij uitvoering van de order te factureren bedrag, te vergoeden. OVERMACHT 1. Onder "overmacht" wordt ten deze verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd. 2. Indien naar ons oordeel de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet. 3. Is naar ons oordeel de overmachtssituatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen. 4. Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken. 5. De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen. AANSPRAKELIJKHEID 1. Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit, voorzover die niet in de Wet geregeld is. 2. Onze aansprakelijkheid zal het totale bedrag van de order nooit te boven gaan. 3. Behoudens de algemeen geldende rechtsregels van openbare orde en goede trouw, zijn wij niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerende of onroerende zaken, danwel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden.
4. In ieder geval zijn wij niet aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt door het gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de wederpartij het heeft aangeschaft. RECLAMES 1. Eventuele reclames worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij ons rechtstreeks binnen 8 dagen na levering van de betreffende prestatie schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten. 2. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 5 dagen na de factuurdatum. 3. Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht het geleverde. respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door ons in behandeling genomen. 4. Indien de reclame door ons gegrond wordt bevonden, zijn wij uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren. 5. Slechts indien en voorzover de reclame gegrond bevonden wordt, schort dit de betalingsverplichting van de wederpartij op, tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld. 6. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelijke toestemming, onder door ons te bepalen voorwaarden. EIGENDOMSVOORBEHOUD 1. Geleverde goederen blijven ons eigendom, tot het moment waarop al onze krachtens overeenkomst verrichte leveranties en werkzaamheden c.q. nog te verrichten leveranties en werkzaamheden, met inbegrip van rente en kosten door de wederpartij zijn betaald. Ingeval van surséance van betaling, faillissement, opschorting van betaling, liquidatie van de wederpartij. of overlijden wanneer de wederpartij een natuurlijk persoon is, zijn wij gerechtigd de order zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren en het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te vorderen. Annulering en terugname laten ons recht op vergoeding voor verlies of schade onverlet. In deze gevallen zal elke vordering van ons op de wederpartij direct en volledig opeisbaar zijn. 2. De goederen kunnen door de wederpartij in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde. 3. Tot zekerheid voor correcte betaling van al onze vorderingen, uit welken hoofde dan ook, verkrijgen wij bovendien bezitloos pandrecht - door het ontstaan der vordering - op al die goederen waarin de door ons geleverde zaken zijn verwerkt, danwel waarvan zij deel uitmaken. De door wederpartij getekende opdracht en de daarop volgende schriftelijke acceptatie onzerzijds gelden als onderhandse akte als bedoeld in de Wet. BETALING 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling contant bij (af)levering te geschieden zonder enige korting, of middels storting of overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening binnen 30 dagen na factuurdatum. De op onze bank/giroafschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt. 2. Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door ons gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen. 3. Ingeval de wederpartij: a. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot
surséance van betaling indient, danwel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd, b. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld, c. enige uit kracht der Wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt, d. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen, e. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, danwel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf, hebben wij door het enkel plaatsgrijpen van een der opgemelde omstandigheden het recht, hetzij de overeenkomst te ontbinden, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door ons verleende diensten, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schaden en rente. RENTE EN KOSTEN 1. Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 1% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag. 2. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts- en procesbijstand tijdens een gerechtelijke procedure gemaakt welke het liquidatietarief te boven gaan. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door de wederpartij verschuldigde bedrag. TOEPASSELIJK RECHT Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. GESCHILLEN 1. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de bevoegde burgerlijke rechter binnen wiens ambtsgebied onze woonplaats is gelegen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. 2. Wij zijn niettemin gerechtigd het geschil door arbitrage te laten beslechten, in welk geval wij de wederpartij daarvan schriftelijk in kennis zullen stellen. De wederpartij heeft alsdan gedurende één maand de gelegenheid om zich voor beslechting door de burgerlijke rechter uit te spreken. 3. Ingeval het geschil beslecht wordt door arbitrage zullen drie scheidslieden rechtspreken als goede mannen naar billijkheid. Benoeming van de scheidslieden geschiedt aldus dat elk van partijen er een benoemt en de derde wordt benoemd door de twee reeds benoemde scheidslieden te samen. De kosten van de scheidslieden en hun honorarium komen ten laste van partijen zodanig als scheidslieden zullen bepalen. Voorzover daarvan in het vorenstaande niet is afgeweken, zijn de bepalingen van Boek IV van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van toepassing. II LEVERING EN INSTALLATIE VAN GOEDEREN 1. Vanaf het moment van sluiting van de koopovereenkomst is het gekochte voor risico van de wederpartij. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering aan huis/bedrijf van de wederpartij. Franco levering geschiedt alleen indien en voorzover dit door ons met de wederpartij is overeengekomen en op de factuur of anderszins wordt aangegeven. 2. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop het gekochte ter transportering gereed staat. 3. De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering, doch in elk geval binnen 3 werkdagen, op eventuele tekorten en/of beschadigingen te controleren, danwel
deze controle uit te voeren na mededeling onzerzijds dat de goederen ter beschikking van de wederpartij staan. 4. Eventuele tekorten en/of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij aflevering aanwezig zijn, dient de wederpartij op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames dienaangaande niet meer in behandeling genomen. 5. Wij zijn gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke wij afzonderlijk kunnen factureren. 6. Opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Indien tussentijds wijzigingen in de overeenkomst worden aangebracht of de uitvoering van de opdracht door de wederpartij - uiteraard met onze toestemming - wordt opgeschort, wordt de levertijd met de duur van de door deze wijzigingen ontstane extra werkzaamheden of van de opschorting verlengd. 7. Wanneer de goederen na het verstrijken van de levertijd door de wederpartij niet zijn afgenomen, staan zij te zijner beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico. 8. Bij levering conform een monster, zullen ons de gebruikelijke toleranties in gewicht, kwaliteit, kleur enz. zijn toegestaan. Bepalend is steeds het gemiddelde van de geleverde goederen van een soort. GARANTIE 1. Met Inachtneming van de hierna gestelde beperkingen, verlenen wij 6 maanden garantie m.b.t. de door ons geleverde apparaten, voorzover die zich in Nederland bevinden. Deze garantie beperkt zich tot de zich voordoende fabrieksfouten in constructie en gebruikte materialen en omvat dus niet storingen die hun oorzaak hebben in aan enige vorm van slijtage of verbruik onderhevige onderdelen van het geleverde. 2. Geen garantie wordt verleend op de door ons geleverde gebruikte apparaten. 3. Op van derden betrokken onderdelen of bijvoegingen wordt door ons niet langer garantie verleend, dan deze derde leverancier aan ons verleent. 4. Ter voldoening van de op ons rustende garantieverplichtingen zullen wij de onder de garantie vallende gebreken kosteloos herstellen en vervangende onderdelen leveren. 5. De garantie vervalt, indien de wederpartij en/of door hem ingeschakelde derden, op ondeskundige wijze gebruikmaken van het geleverde. 6. De garantie vervalt eveneens, indien de wederpartij en/of door hem ingeschakelde derden werkzaamheden c.q. wijzigingen aan het geleverde uitvoer(t)en. 7. Vervangen wij ter voldoening aan onze garantieverplichting onderdelen, dan worden de vervangen onderdelen ons eigendom. 8. Voldoet de wederpartij geheel of gedeeltelijk niet, danwel niet tijdig aan enig uit de tussen partijen gesloten overeenkomst voortvloeiende verplichting, dan zijn wij niet gehouden tot garantie, zolang die situatie voortduurt, zonder dat dit een schorsing van de garantietermijn tot gevolg heeft. 9. Nakoming door ons van deze garantieverplichtingen geldt als enige en algehele schadevergoeding. TRANSPORT/RISICO 1. De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzing door de wederpartij aan ons is verstrekt, door ons als goed huisvader/koopman bepaald. Eventuele
specifieke wensen van de wederpartij inzake het transport/de verzending, worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen. 2. Wij zijn gerechtigd voor duurzame verpakkingsmaterialen een vergoeding in rekening te brengen, welke op de factuur wordt vermeld. Wanneer wij dergelijke vergoeding in rekening brengen, zal deze verrekend worden na retourzending in onbeschadigde staat. OPSTELLING 1. Wij zullen op verzoek van de wederpartij tegen de alsdan geldende tarieven - zie bijlage koopcontract - de geleverde apparaten bedrijfsklaar opstellen. 2. De inrichting en aard/hoedanigheid van de plaats waar de apparatuur moet worden geïnstalleerd, dient voor rekening en risico van de wederpartij te voldoen aan de door ons te stellen eisen. 3. De wederpartij zal er voor zorgdragen, dat al het benodigde hulppersoneel en de gebruikelijke hulpmaterialen en -werktuigen tijdig aanwezig zijn. Deze zullen ons gratis ter beschikking worden gesteld. Kosten ontstaan door een aan de wederpartij te wijten vertraging in de opstelling kunnen wij onverkort aan de wederpartij in rekening brengen. 4. De door ons uit te voeren opstelling omvat, tenzij anders overeengekomen, niet bijkomende werkzaamheden, zoals fundatiewerkzaamheden of het aanbrengen van voorzieningen nodig voor het ophangen van de apparatuur of aansluiting op het elektriciteitsnet. 5. De wederpartij zal zorgdragen voor de aanwezigheid van geijkte controlegewichten, nodig voor de juiste afstelling van weegschalen. Indien wederpartij hierover niet beschikt, zullen wij deze gewichten tegen vergoeding van transport- en verpakkingskosten ter beschikking stellen. Wederpartij zal deze gewichten uiterlijk 3 dagen na afstelling franco aan ons retourneren. 6. Eventueel benodigde ballast zal de wederpartij voor eigen rekening verstrekken. 7. Alle door ons te verrichten werkzaamheden en aan te brengen voorzieningen volgens de door de wederpartij aan ons verstrekte gegevens en/of tekeningen, zijn voor rekening en risico van de wederpartij. Wij aanvaarden alsdan geen enkele verantwoordelijkheid. 8. Wij hebben het recht de opstelling te weigeren of te staken danwel de ontstane meerdere kosten aan de wederpartij in rekening te brengen, wanneer de wederpartij niet tijdig enig uit kracht van de tussen partijen gesloten overeenkomst en deze condities op het rustende verplichting nakomt. 9. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, kan het tijdvak waarbinnen, of het tijdstip waarop de werkzaamheden door ons verricht dienen te worden op grond van gewijzigde omstandigheden door ons worden gewijzigd. 10. Vertraging op grond van gewijzigde omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid van de omstandigheden, zal op geen enkele wijze een recht op schadevergoeding voor de wederpartij jegens ons kunnen opleveren. 11. Wij kunnen niet garanderen dat de werkzaamheden tot het gewenste resultaat zullen leiden. 12. Wij behouden ons het recht voor de overeengekomen werkzaamheden geheel of ten dele door derden te laten verrichten. III PROGRAMMATUUR 1 . Onder programmatuur wordt begrepen, computerprogramma s in welke vorm dan ook, van welke aard dan ook, zoals systeemprogrammatuur en applicatieprogrammatuur. Onder ter beschikkingstelling wordt begrepen; de feitelijke overgave door ons aan de wederpartij van programmatuur in voor een computer leesbare vorm. 2. Termijnen waarbinnen programmatuur ter beschikking - en/of gebruik moet worden gesteld zijn naar beste weten vastgelegd en zullen zo veel mogelijk door ons in acht worden genomen.
3. Overschrijding van ter beschikkingstellings- en/of ingebruiknemingstermijnen door welke oorzaak dan ook geven de wederpartij geen recht op schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst of op niet nakoming van enige verplichting van de wederpartij jegens ons. 4. Programmatuur, software, tekeningen, schema s enz. blijven te alle tijde ons (intellectuele) eigendom. 5. Wij zullen de wederpartij vrijwaren tegen elke actie van derden welke is gebaseerd op de bewering dat de door ons zelf ontwikkelde programmatuur inbreuk maakt op een in Nederland auteursrecht. Wij zullen de bij eindvonnis onherroepelijk vastgestelde kosten en schade betalen mits de wederpartij ons onmiddellijk schriftelijk informeert en de behandeling van de zaak uitsluitend aan ons overlaat en hierbij alle medewerking verleent. 6. Gedurende een periode van dertig dagen na terbeschikkingstelling van de programmatuur door ons aan de wederpartij zullen wij naar beste vermogen eventuele gebreken herstellen indien de programmatuur niet aan de schriftelijk vastgelegde specificaties voldoet. Wij garanderen niet dat de programmatuur zonder onderbreking of gebreken zal werken of dat alle gebreken zullen worden verbeterd. Uitsluitend indien er een onderhoudsovereenkomst is gesloten of indien er sprake is van een gebruiksvergoeding waarbij het onderhoud is inbegrepen, zal dergelijk herstel gratis worden uitgevoerd. Wij kunnen de kosten van herstel in rekening brengen in geval van gebruiksfouten van de wederpartij of van andere niet aan leverancier toe te rekenen oorzaken. Herstel van eventueel verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie. De garantie is niet van toepassing indien de programmatuur anders dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van ons is gewijzigd. 7. Wij behouden ons het recht voor in geval van ontbinding van de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder op enigerlei wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn, eenzijdig een reeds verleend gebruikrecht op programmatuur te beëindigen. 8. Het is de wederpartij uitdrukkelijk verboden om in machinetaal aangeleverde programmatuur om te zetten en/of te laten omzetten in brontaal, of hiertoe een poging te verrichten en/of te laten verrichten. 9. Per overtreding van het in art. 8 bepaalde is de wederpartij aan ons een niet te matigen en direct opeisbare boete verschuldigd van € 2275,-- per geval, met dien verstande dat onverlet wordt gelaten ons recht om schadevergoeding te vorderen indien de schade meer zou belopen dan € 4500,--. 10. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, is het de wederpartij verboden in gebruik gegeven programmatuur te kopiëren, verveelvoudigen, te wijzigen, tot zekerheid over te dragen en/of aan derden in gebruik te geven of op enigerlei wijze ter beschikking te stellen. Het is gebruiker echter toegestaan één kopie van de programmatuur, in voor de computer leesbare vorm, te vervaardigen voor back-up doeleinden. 11. Per overtreding van het in art. 10 bepaalde is de wederpartij aan ons een niet te matigen en direct opeisbare boete verschuldigd van € 2275,-- per geval, met dien verstande dat onverlet wordt gelaten ons recht om een hogere schadevergoeding te vorderen. 12. Indien een gebruikrecht wordt verleend op programmatuur, afkomstig van een derde-leverancier, waarop wij derhalve geen eigendomsrechten kunnen doen gelden, zal deze verlening geschieden conform de eisen die betreffende derde-leverancier aan een dergelijke verlening stelt.

Persoonlijk account aanmaken:

Vindt u eerder bestellingen snel en eenvoudig terug.

Voor al uw andere vragen:

Neem telefonisch contact met ons op:

Bel ons:

0228-582780

E-mail

Stuur ons gerust een mailtje

[email protected]

Social media

Socials

9.5Review LogoWij scoren een 9.5 op Google reviews

Tegrashop.nl

Bedrijvenweg 3
1619 BK
Andijk Bekijk op Google Maps

NL811734717B01
37105418

Vergelijk 0

Voeg nog een product toe (max. 5)

Start vergelijking

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »